Medezeggenschapsraad

Oudergeleding; Sylvia Weernink, Maike Schrameyer, Tessa Pierik(penningmeester)

Personeelsgeleding; Dennis Kok-Kamphuis (voorzitter), Evelyn Rikkink,Daphne oude Wolcherink (secretaresse).

Schooljaar 2023- 2024

Schooljaar 2022- 2023

Schooljaar 2021-2022

 

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.

Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De directeur is als adviseur zonder stemrecht toegevoegd. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster en worden er nieuwe kandidaten geworven. Bij meerdere aanmeldingen krijgen de ouders of de leerkrachten de gelegenheid om te stemmen. Voor de samenstelling en het jaarverslag van de MR verwijzen we naar de infokalender.

De scholen binnen het KONOT-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Zo heeft de MR instemmingsrecht t.a.v. de inhoud van de schoolgids; brengt ze advies uit over de formatie van de school, de vakantieregeling en de begroting van de school. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. De vergaderingen van MR en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.

Hierboven heeft iedereen kunnen lezen wat de MR is, wat ze doet en waar we voor staan. Omdat alle vergaderingen in principe openbaar zijn, willen we vanaf nu de agenda's, de notulen en andere verslagen hier op de site plaatsen. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht.