Geschiedenis Onderwijs Rossum.

1806   
Reeds in 1806 werd in Volthe en Rossum onderwijs gegeven en wel door ene meester J.H. Ikink, schoolmeester te Volthe en wonende te Denekamp. De school stond in de boerschap Volthe en Rossum op nummer 75


1812 
Op 1-11-1812 staan op de schoollijst 123 kinderen genoteerd in de leeftijd van 6 -17 jaar.

Namen uit die tijd:
Volthe: Steenhof, Bels, Sanderink, Hampse, Smellink, Horsthuis, Broekhuis.
Rossum: Hersmeule, Bosch, Herink, Benneker, Horste, Agterweust.

1818 
De scholen waren destijds klein en eenvoudig. Voor de 7 scholen in de gemeente Weerselo werd in 1818 fl. 200,- in de begroting opgenomen voor onderhoud en reparatie.


1876 
Op 27-5-1876 aanvaarde meester Plegt zijn betrekking als hoofd van de school te Rossum. De sleutels van het schoolgebouw werden hem overhandigd door meester Ikink.


1885 
Een commissie van 3 leden ( J. Hobbelink, G. Bosch en G. Sanderink) gaat op zoek naar een geschikt bouwterrein voor een nieuwe school.


1886 
De raad der gemeente Weerselo gunt de stichting van schoollokalen in Rossum-Volthe.

De bouw is aanbesteed aan J. ter Ellen, aannemer te Oldenzaal.

1890 
De school heeft men van 20 januari tot 5 februari moeten sluiten daar de meesters Plegt en Horsthuis door influenza waren aangetast.


1890 
Leerplicht wordt wettelijk geregeld.


1921 
Meester Helthuis volgt meester Plegt op als schoolhoofd.


1924 
Ondanks de leerplicht bezoeken de kinderen van Volthe en Rossum de school ongeregeld. De inspecteur beklaagt zich hierover bij de aartsbisschop.


1935 
Het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding dringt er bij het R.K Kerkbestuur op aan, van de openbare school een katholieke school te maken.

Pastoor Dames voelde daar aanvankelijk niet veel voor. Meesters en leerlingen waren toch al katholiek en hij had zijn handen al vol aan het onderhoud van de kerk.

1938 
Op 1 januari 1938 werd de openbare lagere school te Rossum formeel omgezet in een bijzondere (= Katholieke) school.

Op dinsdag 14 juni 1938 werd de school, tegelijk met de school van Lemselo, ingewijd door deken J.H. Scholten van Oldenzaal.

1939 
Door het R.K. Kerkbestuur werd een bouwterrein afgestaan aan de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, waarop de Congregatie voor eigen rekening een bewaar- en naaischool bouwde ten behoeve van de parochie.


1940 
Op 1 -9-1940 werd begonnen met he geven van kleuteronderwijs in Rossum. Onder architectuur van de heer G. Mulder uit Oldenzaal werd begonnen met de bouw van de kleuterschool.


1944 – 1945 
Bezetting

Het schoolgebouw werd van 5-9-1944 t/m 31-3-1945 door de Duitsers en van 1-4-1945 t/m 31-8-1945 door de geallieerden bezet.
In deze periode werd les gegeven in café Arends, café Ossenvoort en in de schilderswerkplaats van Hermelink. De schoolboeken werden opgeslagen in een loods van de fam. Dissel.

1945 
Zuster Christinia wordt benoemd tot hoofd van de kleuterschool.


1952 
Het hoofd de school, J. Helthuis neemt afscheid en wordt opgevolgd door B.A.J. Horsthuis.


1966 
De vijfdaagse schoolweek wordt in Rossum ingevoerd.


1971 
Op 30-6-1971 gaat het hoofd van de school, meester B.A.J. Horsthuis met pensioen en wordt hij opgevold door C. Huysmans. De basisschool “de Kerkewei” wordt in gebruik genomen.


1972 
Schoolgebouw plus ondergrond wordt door het kerkbestuur overgedragen aan het schoolbestuur.


1973 
Op 29-7-1973 neemt zuster Christinia afscheid van de kleuterschool waar zij 28 jaar heeft gewerkt. Per 1-8-1973 gaat de kleuterschool over naar de Stichting Katholiek Onderwijs Rossum (S.K.O.).


1979 
Per 1-8-1979 volgt dhr .T.F.J Damen de heer C. Huysmans op als hoofd van de lagere school.


1982 
Na enkele mislukte pogingen wordt in 1982 een Oudercommissie geïnstalleerd.


1983 
De medezeggenschapsraad, bestaande uit 4 personeelsleden en 4 ouders, begint te functioneren.


1985 
Wet op basisonderwijs.

Vele vertrouwde begrippen verdwijnen (schoolhoofd, onderwijzer(es), klas, lagere school, kleuterschool) en worden vervangen door nieuwe namen:
Directeur, adjunct-directuer, groep, basisschool, dependance, leraar, lerares.
Nieuwe vakken worden toevoegd: Engels, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stomingen.

1988 
Katholiek Onderwijs Rossum bestaat 50 jaar.


1999 
Dhr .T.F.J Damen neemt afscheid. Hij wordt opgevolgd door dhr. H.J.M. Olde Scholtenhuis.

2012
Dhr. H.J.M. Olde Scholtenhuis neemt afscheid en wordt opgevolgd door mevr. F. Wilthuis.

2015  
Ruim 40 jaar is de oude basisschool in het dorpscentrum in gebruik geweest. Maar De Kerkewei is oud, voldoet niet meer aan de (onderwijskundige) eisen en is afgeschreven. Hoogste tijd dus voor nieuwbouw. De bouw van de nieuwe basisschool De Kerkewei in Rossum wordt uitgevoerd door Plegt Bouw uit Ootmarsum. Deze aannemer was de laagste inschrijver bij de aanbesteding.

2016 
De nieuwe basisschool De Kerkewei in Rossum wordt in gebruik genomen. De herfstvakantieweek wordt gebruikt om te verhuizen.

2017 
Mevr. F. Wilthuis neemt afscheid en wordt opgevolgd door de Dhr. J. Diele (interim).  Mevr. K. Engelbertink wordt onze locatieleider.

2019
Dhr. J. Diele wordt directeur van onze school. De Kerkewel gaat op in een scholengemeenschap "Het Web" met De Bernardus(Saasveld), De Willibrordus (Deurningen), en De Aloysius (Weerselo).

2020
Onze school is sinds 2020 officieel ‘Rots en Water School’. De Kerkewei is de eerste school binnen de stichting Konot die het predicaat ontving en een bijbehorend bord aan het schoolgebouw mocht bevestigen. Het Instituut Rots en Water ontwikkelt psychofysieke trainingen om sociale competenties van kinderen optimaal te ontwikkelen.

2023
Per 1 augustus gaat Jasper Diele "Het Web" waar De Kerkewei onder valt verlaten. Hij heeft de functie als bestuurder van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) aanvaard. Door zijn vertrek ontstaat er een vacature. In overleg met de locatieleiders is besloten dit na de zomervakantie op te pakken. 

Schoolgebouwen

1. Oudste school van Rossum
De oudste school in de Boerschap Volthe-Rossum stond, volgens de oudste
Kadasterkaarten, precies op de grens van Rosum en Volthe, tegenover boerderj Oude Hengel aan de Ootmarsumsestraat. Tot 1886 heeft dit schoolgebouw als school dienst gedaan. Daarna werd dit schoolgebouw bewoond door:
Steffens, rijksambtenaar in de gemeente Ootmarsum;
Oude Bekke, kleermaker;
Schoor polderwerker;
Snel, brievengaarder en kantoorhouder;
Oude Hengel, winkelier
In 1961 werd het voormalige schooltje afgebroken.

2. St Plechelmusschool
In 1886 is door aannemer J. ter Ellen te Oldenzaal een schooltje gebouwd tegenover de Wiekersraat, hoek Meester Plegtstraat, gelegen aan de Grotestraat. Deze school heeft dienst gedaan tot 1971.
De school is in de loop der jaren uitgebreid tot een 6-klassige school.
De laatste jaren vertoonde het schoolgebouw grote gebreken en voldeed in velerlei opzichten niet meer aan de geldende bepalingen van het bouwbesluit, aldus de inspecteur voor het lager onderwijs.

3. Kleuterschool Philomena
In 1939 werd door het R.K. Kerkbestuur een bouwterrein afgestaan aan de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, waarop de Congregatie voor eigen rekening een bewaar- en naaischool bouwde ten behoeve van de parochie.
Onder architectuur van de heer G. Mulder uit Oldenzaal werd begonnen met de bouw van de kleuterschool. Deze kleuterschool heeft dienst gedaan tot
Op dit moment doet het gebouw dienst als sportschool.


4. De Kerkewei
In 1971 is de naam St. Plechelmusschool veranderd in De Kerkewei.
Deze school is in 1971 in gebruik genomen.
Het weiland, genaamd “”de Kerkewei”, waarop de school gebouwd is, werd in 1972 door het kerkbestuur overgedragen aan het schoolbestuur. De financiering van het naast het school gelegen gymnastieklokaal zorgde er bijna voor dat dat de school met gymlokaal niet op tijd kon worden geopend.

In oktober 2015 wordt er een nieuw schoolgebouw op de dezelfde plek gebouwd. Er wordt tijdelijk lesgegeven in een noodgebouw. Dit noodgebouw is geplaatst op het terrein van het handbalveld van sportcomplex R.S.C.. De kinderen van groep 3 tm 8 krijgen hier les. De groepen 1 en 2 maken gebruik van lokalen in het dorpshuis “De CoCer”.
Het schoolgebouw wordt in oktober 2016 in gebruik genomen.
De schoolnaam De Kerkewei blijft bestaan.