Ons onderwijs

Op De Kerkewei leren de kinderen voor hun toekomst, in een samenleving waarin zij naar vermogen een aandeel kunnen hebben: goed burgerschap. Samenwerken, kritisch denken, probleem oplossend vermogen, communiceren, creativiteit, culturele en sociale vaardigheden, ICT-geletterdheid zijn leer- en opvoedingsdoelen. Wij zijn in staat de leerlingen te begeleiden naar verschillen in aanleg en tempo . Coƶperatief, zelfverantwoordelijk, zelfgestuurd leren vinden we belangrijk. We betrekken onze leerlingen van groep 5 t/m 8 samen met hun ouders in de kindouder-leerkracht gespreksavonden bij hun eigen resultaten en groei, zoals vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Hieraan wordt veel tijd besteed. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. 2

Kinderen hebben verschillende capaciteiten op uiteenlopende gebieden. Iedereen is immers verschillend. We zijn actief op zoek naar talenten van kinderen. We proberen elk kind op cognitief, creatief, motorisch en sociaal - emotioneel gebied zoveel te bieden, dat het zich optimaal kan ontwikkelen. Dat betekent, dat we binnen de drie niveaugroepen in elke klas zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften, zowel pedagogisch als cognitief, van ieder kind waarbij we het sociale aspect benadrukken. De leerkrachten willen daarbij vooral vertrouwen geven en het kind ondersteunen. Het is een uitdaging voor de leerkracht om tegemoet te komen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen, door onderwijs te geven dat qua vorm, inhoud en timing het beste aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van het kind binnen de drie niveaugroepen in elke klas. We willen daarbij ook de kwaliteiten van de verschillende leerkrachten benutten en blijven ontwikkelen door professionalisering van deze individuele leerkracht en ook van het team als geheel. Onze school is steeds in ontwikkeling en zal nieuwe onderwijskundige ideeƫn toe passen. Effectieve instructie is een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Techniek, wetenschap en talentontwikkeling krijgen een plek in ons onderwijsaanbod. Binnen ons jaarklassensysteem wordt bij de instructie en de verwerking gewerkt met drie niveaus. We vinden steeds meer manieren om de leerlingbetrokkenheid te vergroten.